Глобална политика за обработване на искания и оплаквания във връзка със защита на данните

Групата Содексо обработва личните данни в съответствие с Общия Регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и с всички други приложими нормативни актове.

  1. ВИДОВЕ ОПЛАКВАНИЯ

Всички оплаквания във връзка с обработването на лични данни от дружествата от Групата Содексо ще бъдат разглеждани съгласно процедурата, описана по-долу (4. Разглеждане на искания и оплаквания). Различните оплаквания могат да се отнасят примерно, но не само, до:

  • Несправедливо или незаконосъобразно обработване на лични данни;
  • Неправомерно използване на лични данни;
  • Неразрешен достъп до лични данни;
  • Загуба на лични данни.

Когато дадено оплакване не е регламентирано от настоящата Политика, ще Ви информираме за подходящата процедура, която следва да бъде спазена.

  • ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ОРЗД

Содексо поема ангажимент да спазва Вашите права съгласно изискванията на ОРЗД и всички други приложими нормативни актове.

Във връзка с предходното, Вие имате възможност да поискате достъп до Вашите Лични данни. Можете също така да поискате коригирането на неточни Лични данни или да поискате допълването на непълни Лични данни. Можете да поискате всякаква налична информация за източника на Личните данни, както и копие от обработваните от Содексо Лични данни.

Вашето право да бъдете забравени Ви позволява да поискате изтриване на Вашите Лични данни в случай, че (i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са събрани или се обработват; (ii) сте избрали да оттеглите Вашето съгласие, ако обработването се основава на съгласието и няма друго правно основание за обработването; (iii) сте възразили срещу обработването на Вашите Лични данни, включително чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации; (iv) Вашите Лични данни са били обработвани незаконосъобразно; (v) съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни; или (v) изтриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство.

Можете също така да поискате ограничаване на обработването на Вашите Лични данни, когато: (i) оспорвате точността на Личните данни; (ii) Содексо не се нуждае повече от Личните данни за целите на обработването; или (iii) сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси.

Имате право да получите, когато е приложимо, Вашите Лични данни, които сте предоставили на Содексо, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Можете също така да поискате Вашите Лични данни да бъдат директно прехвърлени на друго лице по Ваш избор.

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни, включително във връзка с профилиране или директен маркетинг (маркетинг съобщения). Когато обработването на Вашите Лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Нашият подход е да реагираме адекватно и да намерим задоволително решение на подаденото от Вас оплакване, без да се налага да изпращате жалба до местния съд или до съответния надзорен орган за защита на данните.

Ако имате някакви притеснения или проблеми относно начина на обработване на Вашите лични данни, не бива да се колебаете да повдигнете въпроса пред лицето, с което директно контактувате в Содексо, напр. пред Вашия пряк ръководител или пред отдел Човешки ресурси. За да ни помогнете да обработим Вашето оплакваме, молим да ни предоставите пълно писмено обяснение на срещнатите от Вас проблеми, като попълните Формуляра за подаване на искания и оплаквания по-долу.

При изготвянето на Вашето искане/оплакване и за да позволите на Содексо да обработи бързо и по възможно най-ефективния начин Вашето искане/оплакване, Ви предлагаме да следвате следните стъпки:

СТЪПКА 1: Попълнете Формуляра за подаване на искания и оплаквания и го изпратете до едно или до няколко от посочените във Формуляра лица за контакт.

СТЪПКА 2: В рамките на 2 (два) работни дни ще получите съобщение от Содексо, потвърждаващо получаването на Вашето искане/оплакване.

СТЪПКА 3: Вашето искане/оплакване ще бъде разгледано при спазване на стриктна поверителност и, ако е необходимо, ще бъде предмет на цялостно проучване. По време на този процес може да получите допълнителни запитвания от съответното Местно лице за контакт и/или от Глобалното звено по защита на данните на Содексо, с цел проучване на поставения от Вас въпрос. Ако не сте предоставили достатъчно данни във Вашето искане/оплакване, ще Ви уведомим за нужната допълнителна информация, необходима за обработването на Вашето искане/оплакване.

СТЪПКА 4: След като информацията, свързана с Вашето искане/оплакване, бъде допълнена (ако е необходимо), ние ще се свържем с Вас в срок до 30 (тридесет) дни, за да предложим решение. Този краен срок може да бъде удължен при определени обстоятелства, в зависимост от естеството на искането/оплакването. Ако сте съгласни с предложеното решение, ние ще работим заедно с Вас, за да приключим въпроса. Ако не сте съгласни, въпросът ще бъде отнесен до Глобалното звено по защита на данните на Содексо.

СТЪПКА 5: Глобалното звено по защита на данните на Содексо ще предприеме стъпки за разрешаване на въпроса и ще се свърже с Вас, за да предложи ново решение в рамките на 30 (тридесет) дни от сезирането му.

СТЪПКА 6: Ако предложеното решение е удовлетворително за Вас, Глобалното звено по защита на данните на Содексо ще приключи въпроса по предложения начин.

СТЪПКА 7: Ако останете неудовлетворени от решението на Глобалното звено по защита на данните на Содексо или не сте получили отговор в рамките на гореспоменатия срок, можете да се обърнете към местния съд или към съответния надзорен орган за защита на данните.

Молим да имате предвид, че можете да подадете искане/оплакване до съответното дружество от групата Содексо, установено в Европа, и/или жалба до съответния Европейски надзорен орган в юрисдикцията, в която съответното дружество отговаря за обработването на Вашите лични данни (в Р. България това е българската Комисия за защита на личните данни). Когато сте претърпели вреди вследствие на неспазване на ОРЗД или на Политиката за защита на данните на Содексо от страна на дружество от групата Содексо, което е установено извън Европа, можете да подадете оплакване до централата на Содексо във Франция или да подадете жалба до CNIL (френския надзорен орган, в чиято юрисдикция попада централата на групата Содексо, www.cnil.fr) или до всеки друг надзорен орган.

Формуляр за подаване на искания и оплаквания

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни от Содексо Ви е увредило или не е било извършено съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) или друг приложим нормативен акт, можете да попълните и да ни изпратите настоящия Формуляр за подаване на искания и оплаквания във връзка със защитата на лични данни.

До:

„Содексо Пасс България” ЕООД[1], гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1, тел. 0700 40 700, имейл: dpo.bg@sodexo.com

Данни за контакт с Вас:

Три имена:……………………………………………………………………………………………………………………..

Телефонен номер:………………………………………………………………………………………………………….

Адрес на електронна поща:……………………………………………………………………………………………..

Домашен адрес:……………………………………………………………………………………………………………..

Молим да уточните предпочитания от Вас начин за обратна връзка като сложите отметка в съответното квадратче вляво. Ако предпочитаният от Вас начин за обратна връзка е служебен адрес, молим да посочите къде точно искате да Ви изпратим нашия отговор:

 Домашен адрес или  Служебен адрес

Ако сте избрали служебен адрес, молим да го посочите тук:            

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

За да ни помогнете да идентифицираме системите и регистрите, в които може да се съдържа информация за Вас, молим да поставите отметки в квадратчетата по-долу срещу качеството, което описва връзката Ви със Содексо:

 Кандидат за работа

 Бивш служител или изпълнител на услуги по граждански договор

 Служител на Содексо

 Член на семейството на служителя, зависимо от служителя лице, лице за контакт при спешни случаи 

 Служител на клиент или на бизнес партньор на Содексо

 Служител на доставчик или дистрибутор на Содексо

 Физическо лице – потребител

 Друго – молим, уточнете:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако е възможно данните за Вас да са налични под друго име, молим да уточните това име и причините за неговата промяна:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Местоположение:

Настоящо местоположение (град, държава): ……………………………………………………………………..

Произход на Личните данни (град, държава):………………………………………………………………………

Място на нарушението (град, държава):…………………………………………………………………………….

Молим, представете или приложете заверено копие на валиден документ за самоличност, за да ни позволите да проверим Вашето име и адрес (примерно валиден паспорт или лична карта).

Ако желаете да получите достъп до Вашите Лични данни или да поискате преносимост на данните, молим да посочите Личните данни, които са предмет на искането, и да потвърдите, че те могат да бъдат изпратени по електронната поща на горепосочения адрес или, ако е технически възможно, на адреса на нов Администратор, посочен по-долу (при искане за преносимост на данните):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако желаете коригиране на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу данните, които следва да бъдат коригирани, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако желаете ограничаване на обработването на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу кое обработване следва да бъде ограничено, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако желаете изтриване на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу кои Лични данни следва да бъдат изтрити, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако възразявате срещу обработването на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу срещу обработването на кои Лични данни възразявате, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

В случай на оплакване, молим да опишете колкото е възможно по-подробно в какво се състои Вашето оплакване, за да помогнете на Содексо да провери въпроса и да намери подходящо решение (напр. името на съответното дружество от Групата Содексо, естеството на съответните Лични данни, причините, поради които считате, че е нарушен Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) или друг приложим нормативен акт):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… Информацията, събрана чрез този формуляр, дава възможност на съответното Местно лице за контакт и/или на Глобалното звено по защита на данните на Содексода отговори на Вашето искане или оплакване. Тя ще бъде архивирана, след като оплакването/искането е било обработено, за период от 5 (пет) години и след това ще бъде изтрита. За всеки въпрос, свързан с този Формуляр за подаване на искания и оплаквания, молим да изпратите Вашето запитване на следния адрес: dpo.bg@sodexo.com.[2]


[1] Имате възможност да изпратите този формуляр и до Глобалното звено по защита на данните на Содексо на следния адрес: dpo.group@sodexo.com

[2] Имате възможност да изпратите Вашето запитване и до Глобалното звено по защита на данните на Содексо на следния адрес: dpo.group@sodexo.com